Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO RAKIETY.PL

I Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.rakiety.pl, prowadzony jest przez firmę Event Concept Sp. z o.o. Sp. K. Z siedzibą w Katowicach, Aleja Wojciecha Korfantego 40-005 Katowice, NIP 6342869514

2. Warunkiem dokonania zakupów w Sklepie jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu i złożenie zamówienia.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu Sklep informuje aktualnych Klientów za pośrednictwem strony internetowej oraz poczty elektronicznej.  W razie odmowy akceptacji zmiany Regulaminu, Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zmianie. 

4. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

 

II Oferta produktowa

1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w witrynie internetowej www.rakiety.pl

2.       Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania, aż do wyczerpania zapasów towarów objętych tą formą sprzedaży.

3.       Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

4.       Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

5.       Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. Wprowadzane zmiany nie mogą dotyczyć produktów zamówionych przed ich wprowadzeniem. 

III Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.       Zamówienia przyjmowane są przez stronę www.rakiety.pl, telefonicznie pod numerem telefonu +48 501 250 269 lub pocztą elektroniczną pod adresem info@rakiety.pl.

2.       Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w razie składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - jedynie w razie podania wszystkich informacji niezbędnych do realizacji zamówienia.

3.       Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się: - w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - natychmiast po złożeniu zamówienia, - przelewem - po tym, jak na wskazanym koncie sklepu zostanie zaksięgowana kwota należności za zamówiony towar, - w przypadku zamówień płatnych kartą kredytową - w chwili autoryzacji karty.

4.       W przypadku nie dostępności wszystkich lub części towarów objętych zamówieniem w magazynie lub u producenta, Klient jest informowany niezwłocznie o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot ceny).

5.       Bezpłatna dostawa dotyczy wszystkich zamówień o wartości zamówienia powyżej 999 zł. Oznacza to, że dostawa zamówienia odbywa się bezpłatnie bez względu na jego cenę i miejsce dostawy na terenie Polski. W pozostałych przypadkach, gdy wartość zamówienia nie przekracza 399 zł, łączna należność za towar zostanie powiększona o koszt przesyłki w kwocie 30 zł. Bezpłatna dostawa nie dotyczy przesyłek za pobraniem. Ich koszt to 35 zł.

6.       Zamówienia złożone do godz. 12:00 będą ekspediowane w tym samym dniu roboczym, a ich doręczenie nastąpi następnego dnia roboczego. Zamówienia które zostaną złożone po 12:00 zostaną wysłane w następnym dniu roboczym. Oznacza to, że zamówienia złożone w poniedziałek do godz. 12:00 zostaną wysyłane w poniedziałek i realizowane we wtorek. Zamówienia złożone w poniedziałek po godz. 15:00 mogą zostać wysłane we wtorek i doręczone w środę. Zamówienia złożone w piątek do godz. 12:00 będą wysyłane w piątek i doręczane w poniedziałek zaś zamówienia złożone w piątek po godz. 15:00 mogą zostać nadane w poniedziałek, a ich doręczenie nastąpi we wtorek.

7.   Szacowny przeciętny czas realizacji zamówienia wynosi   24h i dotyczy statystycznie ok. 95% wszystkich ekspediowanych przesyłek. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 48h i dotyczy ok.  5% przypadków..

8.   W wypadku zamówień nietypowych czas realizacji może się wydłużyć, nie więcej jednak niż do 30 dni od daty złożenia zamówienia. W każdym takim wypadku Klienci informowani są telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym czasie realizacji zamówienia. Na stronach sklepu www.rakiety.pl podawany jest orientacyjny czas realizacji zamówienia na dany towar.

9.   Wpłaty online kartą kredytową i mTransferem obsługuje serwis PRZELEWY 24.

 

IV Odstąpienie od umowy

1.       z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Klient może odstąpić od umowy zawartej z Sklepem bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.  

2.       Zwrot towaru powinien następie niezwłocznie, nie później niż  w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, do magazynu właściciela Sklepu znajdującego się w Katowicach przy ulicy Bytkowska 1 b.

3.       W razie odstąpienia od umowy i zwrotu towaru, Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone niezwłocznie przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym pod adresem wskazanym w zamówieniu. Koszt odesłania przez Klienta zwróconego towaru nie podlega zwrotowi.

 

V Reklamacje i gwarancje

1.       Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z Ogólnopolskim Centrum Serwisowym pod adresem wskazanym w pkt. 1.

 2.       Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest jej zgłoszenie w ustawowym terminie.

3.       Towar wadliwy  zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu jego wyczerpania), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub za zgodą Klienta zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

VI Dane osobowe Klienta

 Klient  wyraża zgodę, aby dane osobowe Klienta otrzymane przez Sklepem w związku ze złożeniem zmówienia wykorzystane były wyłącznie do realizacji zamówienia, Klient, za pośrednictwem odrębnego formularza, może wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie do celów marketingowych przez rakiety.pl.

 „Wszelkie szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Sklepu internetowego zostały zawarte w Polityce prywatności.”

VII Pozostałe informacje

1.       Spory powstałe w wyniku realizacji transakcji handlowych będę rozstrzygane na drodze polubownej.

2.       W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez  rzeczowo i miejscowo właściwy sąd.

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów przez Sklep internetowy prowadzony pod adresem www.rakiety.pl, przez Kajetana Domagała-Rolewicz prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Event Concept Sp. z o.o. Sp. K. Z siedzibą w Katowicach, Aleja Wojciecha Korfantego 40-005 Katowice, NIP 6342869514

2. Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności Klientów i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze serwisu i dokonywania zakupów w ramach Sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

3. Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiór (zbiory) danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pod numerem […].

4. Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach s podczas samego korzystania z Witryny.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta  z serwisu  i Sklepu internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi serwisu i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientom interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klientów zakupów.
Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu. W każdym wypadku Klienci mogą zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookie s, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której korzysta Klient..
Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP Klienta, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście do serwisu. Niektóre podstrony w ramach serwisu oraz inne środki komunikacji z Klientem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w s, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników serwisu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Klientów danymi osobowymi.

5, Sklep internetowy będzie zbierał od Klientów następujące dane osobowe za pośrednictwem serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Sklepie internetowym
1) nazwisko i imię, nr PESEL

2) adres zameldowania na pobyt stały,

3) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania,

4) adres poczty elektronicznej,

5) numer telefonu.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu internetowego.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreśla się , że Klienci  nie muszą podawać tych danych, jeżeli nie chcą korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
7. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosi się  o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub z adresu: [e-mail], numeru telefonu [numer].

8. O ile Klient wyraził na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Klienta adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów Sklepu internetowego. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

9. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Klientów dane do następujących podmiotów -  firmy kurierskie, Poczta Polska, operator systemu płatności, firmy obsługujące reklamacje itd. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.
10. Ponadto, podane przez Klientów  informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

11. Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klientów i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosuje się w tym celu wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i serwisu  w celu ochrony danych Klientów. Podjęte działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klienci sami nie zachowają zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klienci musi zachować w poufności login i hasło do Sklepu internetowego  i nie udostępniać ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że Sklep internetowy nie będzie zwracał się do Klientów o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Sklepie internetowym w celu dokonania zakupów. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym należy  się wylogować po zakończeniu korzystania z serwisu.

12. Klienci mając możliwość podglądu i edycji sowich  danych, w każdym czasie, w ramach serwisu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, zapomnienia  hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, należy skontaktować się pod adresem: info@rakiety.pl.
13. Klientom przysługuje prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na ich temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia danych. Klienci mają również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w celach marketingowych. Należy w tym celu skontaktować się pod adresem: marketing@info@rakiety.pl.

14. W ramach serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu  i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

15. Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być zadane pod adresem: info@rakiety.pl lub Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji /Kajetan Domagała kajetan@rakiety.pl/

Masz pytana ? Większość odpowiedzi znajdziesz na naszym blogu. 

 

Pamiętaj, że zawsze możesz wypożyczyć rakiety śnieżne. 
Znajdź najbliższą wypożyczalnie.
Rakiety wypożycz Opinie o Rakiety.pl na Opineo.pl
Masz pytania ? Zadzwoń pod numer 32 706 17 00. Z przyjemnością pomożemy.
NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z AKTUALNOŚCIAMI W NASZYM SKLEPIE.

O sklepie

rakiety.pl to strona zachęcająca do aktywnego trybu życia. Gdy tylko spadnie śnieg z pomocą rakiet śnieżnych możesz dalej być aktywny w górach i nie tylko.

X Zamknij

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.